بازار مسکن در خواب زمستانی ، آیا شرایط اقتصادی آینده، این غول خفته را بیدار میکند ؟