مشارکت در ساخت ملک توسط شرکت ساختمانی توسعه بهینه ابنیه در کرمان