چگونه یک ساختمان بسازیم ؟ مراحل ساخت و چگونگی اجرای ساختمان (مطابق الگوی شرکت توسعه بهینه ابنیه) :